Logički zadaci

Logički zadaci su zagonetke koje se rešavaju primenom raznih logičkih metoda, najčešće dedukcijom i kombinatorikom, ili jednostavnim snalaženjem u prostoru. Na posebnoj stranici predstavljena je najpopularnija i najraširenija vrsta logičkih zagonetaka danas sudoku, a na ovoj su predstavljene neke od bezbroj vrsta klasičnih logičkih zadataka kao što su kakuro, ken-ken, dvorišta, mostovi, soliteri, domino, brodovi, šatori i sl. koji se najčešće, pomoću papira i olovke, rešavaju na takmičenjima logičara.

Zadaci na ovoj stranici namenjeni su prvenstveno razonodi i vežbi (gimnastici uma - kako se logika često naziva), a za one koji žele više od toga postoji puno specijalizovanih sajtova koji okupljaju logičare i organizuju takmičenja sa klasičnim logičkim zagonetkama i raznovrsnim novitetima.

Od 1992. godine redovno se održavaju svetska prvenstva u rešavanju logičkih zagonetaka, bezbroj je nacionalnih prvenstava i turnira, a danas je sve veći broj internet (onlajn) takmičenja zaljubljenika u "gimnastiku uma". Ako ste zainteresovani za malo teže zadatke i takmičenja, tu su posebne stranice Liga optimizatora i Razna takmičenja
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kalkudoku (kendoku ili ken-ken) je logička zagonetka zasnovana na sličnim principima kao i sudoku, sa elementima matematike, pa se još naziva i matematički sudoku. Mrežu dimenzija NxN treba ispuniti brojevima od 1 do N vodeći pri tom računa da u redovima i kolonama ne dođe do njihovog ponavljanja. Pored toga, mreža je izdeljena na segmente u kojima se moraju naći brojevi u skladu sa određenim matematičkim zakonitostima. Standardni kalkudoku podrazumeva da brojevi u pojedinom segmentu mreže daju zbir naznačen u uglu, a kod naprednijih (težih) zadataka mogu se primeniti sve četiri osnovne računske operacije. Tada se pored broja (traženog rezultata) može (ali ne mora!) simbolom naznačiti i računska operacija za svaki segment.
Ovde možete preuzeti u pdf formatu 4 zadatka sa jednom računskom operacijom (sabiranje).  
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Futoshiki je logička zagonetka sa brojevima, koja se zasniva na pravilima sudokua, što znači da mrežu treba popuniti brojevima od 1 do "n" (zavisno od njene veličine), tako da se nigde u redu ili koloni ni jedan broj ne ponovi dva puta. Pored tog osnovnog pravila sudokua, treba voditi računa o znacima nejednakosti ucrtanim između pojedinih susednih polja.

Ovde možete preuzeti fajl u pdf formatu, sa zadacima  za vežbu.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kakuro je svojevrsna ukrštenica (skandinavka) u kojoj se umesto reči ukrštaju brojevi. Prazna polja treba popuniti ciframa od 1 do 9 tako da njihov zbir bude jednak broju u početnom polju reda ili kolone, odnosno odgovarajućeg niza. Pri tom, mora biti ispunjen uslov da se cifre u okviru jednog rešenja (ili reda/kolone) ne smeju ponavljati. Postoje takođe i zadaci u kojima je "rešenje" svakog niza proizvod brojeva u njemu.

Ovde možete preuzeti pdf fajl sa 4 zadatka kakuro klasik za štampu
.


 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Logički zadaci za onlajn rešavanje
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
Kakuro: Prazna polja treba popuniti brojevima od 1 do 9 tako da zbir  svakog niza bude jednak broju u početnom polju. Brojevi u nizu, sabirci jednog zbira, ne smeju se ponavljati.

KAKURO-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mostovi: Zelene površine predstavljaju ostrva koja mostovima treba međusobno povezati u jednu celinu, a brojevi označavaju koliko mostova polazi sa svakog ostrva. Mostovi su pravolinijski i mogu se ucrtavati samo pod pravim uglom (vodoravno ili uspravno), ne smeju se ukrštati i ne mogu prelaziti preko ostrva. Između dva ostrva mogu se ucrtati najviše 2 paralelna mosta.

MOSTOVI

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Petlja: Cilj je da se konstruiše zatvorena izlomljena linija (petlja) koja u ovom slučaju simbolizuje ulicu između gradskih blokova. Brojevi na "blokovima" označavaju koliko je njegovih strana pored kojih prolazi ulica. Kliknite jednom da ucrtate deo petlje (ulice), a ako želite da označite ivicu kojom ulica ne može proći, kliknite još jednom da ucrtate znak "x".

PETLJA

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Raspodela zemlje: Ovo je slikovita varijanta japanske logičke zagonetke shikaku. Svakoj kući treba dodeliti odgovarajuće dvorište i označiti ga prevlačenjem miša. Brojevi na kućama označavaju površinu (broj kvadratića) pripadajućeg dvorišta, a u njemu može biti samo jedna kuća. Dvorišta su u obliku kvadrata ili pravougaonika.

RASPODELA ZEMLJE

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dijagonale: U svaki od kvadrata, koji predstavljaju prostorije, treba ucrtati jednu dijagonalu vodeći pri tom računa da one ne naprave zatvorenu petlju. Brojevi na presecima "zidova" označavaju broj dijagonala koje polaze iz tog ugla. Dijagonale ucrtavate klikom unutar kvadrata, a ako želite da promenite smer, kliknite još jednom.

DIJAGONALE

http://enigmatika-jn.blogspot.com/p/logicki.html#top